Koncepcja pracy

Naszą działalność opisuje cytat:
„ Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”

Robert Fulghum

Misja

Każde dziecko jest dla nas ważne! W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne umożliwiające rozwój talentów i zainteresowań. Przedszkole kształtuje w dziecku poczucie własnej wartości, uczy je tolerancji i patriotyzmu, pomaga
w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań.

Wizja

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia im troskliwą opiekę. Jest miejscem radosnej zabawy
i bezpiecznego poznawania świata. Umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

1. Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.
2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
4. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wszechstronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą
i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele otaczają troskliwą opieką wszystkie dzieci.
5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
6. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne.

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
 • zasadę aktywności,
 • zasadę indywidualizacji,
 • zasadę organizowania życia społecznego,
 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada:
  • wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
  • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
  • umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
  • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
  • umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
  • umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
  • umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
  • odpowiedni poziom samodzielności,
  • gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
  • umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
  • podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
  • poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

 • przestrzega:
  • praw innych ludzi,
  • zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
  • zasad kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 • dostrzega i szanuje:
  • potrzeby innych ludzi,
  • odmienne postawy, przekonania, upodobania,
  • symbole narodowe,
  • środowisko naturalne;

 • nie obawia się:
  • występować publicznie,
  • reprezentować grupę, przedszkole,
  • dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
  • wykazywać inicjatywy w działaniu,
  • prosić o radę lub pomoc.